Har du lyst til å være med å sloss for at Oslos beste idrettsklubb skal bli enda bedre?

Lyst til å være med å bestemme i Oslos raskest voksende idrettslag? Eller Oslos største studentforening? Verv i OSIs hovedstyre gir deg muligheten til å være med å drive det vi i all ydmykhet vet er det største, viktigste og beste aktivitetstilbudet for studenter i Oslo!

I mars avholdes OSIs årsmøte og alle verv i hovedstyret stilles til valg! Om DU er interessert, ta uforpliktende kontakt med Øyvind, Mats eller Nora fra valgkomiteen på mail oyvind.kveine at gmail.com, nora.menous at gmail.com eller matskristoffersen at hotmail.com.

Dersom du har spørsmål om de ulike vervene, kan du kontakte de som har sittet den gjeldende perioden. For informasjon om valgbarhet, hvordan valget foregår og hva som skal til for å velges inn på årsmøtet, kan du se OSIs lovnorm. Styrets sammensetning og ansvarsområder vil variere fra år til år med behov og kompetanse, men i utgangspunktet er det som skal velges på årsmøte følgende: 

Leder

 • står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
 • hovedansvar for å strukturere og delegere ansvarsområder for OSI
 • Klubbens ansikt utad ved behov, og skal etter beste evne være klubbens representant i møter og forhandlinger eksternt
 • innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
 • Hovedansvar for politisk og idrettslig strategi
 • Arbeidsgiveransvar i det daglige for daglig leder

Nestleder

 • fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt
 • bistår leder og danner et lederteam med denne
 • har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Økonom

 • Ansvar for oversikt over det økonomiske, vil samarbeide tett med markedsansvarlig og daglig leder
 • Har kjennskap til kontoplan og følger opp at  regnskapet føres i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm).
 • Økonomiansvar for klubbens hytter
 • har til enhver tid oversikt over klubbens økonomiske situasjon og følger opp denne
 • sette opp resultatregnskap ved sesongslutt, påser at dette blir revidert til årsmøtet og bidrar til at regnskapsfirmaet får tilgang til det de trenger i forbindelse med årsavslutning av regnskapet

Sekretær

 • føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
 • tar seg av arkivering av referater, protokoller og andre relevante sakspapirer på vegne av klubben
 • lage møteplan i samarbeid med styret, samt distribuere denne til alle styremedlemmer
 • lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene
 • Bistår marked med arbeid på nettsiden og oppdatering av sosiale medier

Marked, PR og informasjonsansvarlig

 • Skal stå for kontakten med næringslivet og distribuere informasjon
 • Skal utvikle og følge opp nettside sammen med webansvarlig, samt lage promoteringsmateriale og sørge for at vi har tilstrekkelig av dette tilgjengelig
 • Aktivt drive PR

Anleggsansvarlig

 • Ansvar for å følge opp og ha oversikt over klubbens anleggsituasjon
 • Politisk arbeid i forbindelse med anlegg
 • Praktisk tilrettelegging i samarbeid med daglig leder

Gruppeansvarlig

 • Skal ha ansvaret for å på vegne av Hovedstyret følge opp prosjekter som skje innad i gruppene
 • Koordinere og samkjøre ting som mosjonsgruppa, felles gruppemøter, samt holde oversikt over og planlegge innkjøp av felles materiell og utstyr
 • Kontakt med alle gruppeansvarlige for oversikt og planlegging

Webansvarlig

 • Oppdatere nettsider og svare på gruppenes henvendelserom hjelp med nettsider
 • Oppdatering og oppfølging av mailsystemet

Styremedlem(mer)

 • Styrets potet, som bistår styret som helhet gjennom det å gjøre det forefallende arbeidet og arbeidsoppgaver man tillegges fortløpende

Vara-medlemmer

 • Skal møte på oppstartsmøte etter valg og plikter å holde seg informert på styrets arbeid slik at de er rede til å trå inn i ved styremøter og annet arbeid dersom andre av styrets medlemmer ikke kan stille.